Learning languages very quickly — with the help of some very basic Data Science
Tomi Mester
81148

Norwegian and Danish is very similar to Swedish. You might want to throw in some of their words too, and you’ll be able to enjoy understanding all of the Nordics (Finland excluded). It’s as easy as just regarding some words in Norway and Danish as synonyms to the swedish words (they even are in some swedish dialects too). Also saw a comment somewhere that the only thing that really makes norwegian and swedish separate languages are that they have different writing rules. Apart from that all dialects in Norway and Sweden could just be considered dialects of the same language.

Here’s the comment in Swedish so you can do some training ;) (some norwegian “synonyms” marked out for you to see what I mean, just like on some food labels!)

Norska och danska är väldigt/veldig lika svenskan. Det vore en bra/god idé för dig/deg att slänga in några/noen av dessa ord också/også, så kan du/du njuta/nyte av att förstå/forstå hela/hele Norden (utom/uten Finland). Det är/er inte/ikke svårare än att tänka på orden på norska och danska som synonymer till de svenska/svenske orden (de är till och med det i några dialekter). Såg också en kommentar någonstans om att det enda som verkligen gör norska/norsk och/og svenska/svensk till olika/ulike språk är att de har olika skrivregler. Men förutom det kan alla dialekter i Norge och Sverige egentligen räknas/regnes som dialekter i samma/samme språk.

Like what you read? Give Jeremy Karlsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.