“Миний хүсэл”

Би зүгээр л ойн захын жижигхэн модон байшинд чамтай хамт амьдрахыг мөрөөддөг юм. Өглөө сэрэхэд би чиний уух дуртай кофег чанаж өгч, орой нь урьд хожим сонсож байгаагүй түүхийг чинь ярьж өгөхийг. Ил галын дэргэд мөрийг чинь налаад суухыг. Оройн хоол хийж өгчихөөд амтархан идэхийг чинь харахыг бас…

Надад чамд өгөх их зүйл байхгүй ээ.
Мөн чамд юуг ч амлахгүй. Харин би дээрх зүйлсийг чамд хийж өгөхийг хүссэн дээ л тэр. Энэ бол амлалт биш миний хүсэл шүү.

Би энэ дэлхий хүртэл новшийн санагдах үед чинь “Зүгээр дээ. Би чиний хажууд байна. Тэднийг битгий тоо” гэж хэлэх болно. Бусад хүмүүс намайг юу гэж хэлэх, яаж харах огтхон ч хамаагүй. Зөвхөн чамаар хайрлагдсан, чиний өмнө үнэ цэнэтэй нэгэн байх болно.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.