Намайг айлгадаг зүйлс
Emma
42

Хэхэ, би юу бичээд байгаагүй ойлгодоггүй ш д. Юу гэж нэрлэхээ ч мэддэггүй. Зүгээр л дотроо юу ч үгүй болтол нь хоосолдог гэх үү дээ.

Like what you read? Give Emma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.