Darbe girişiminden geç haberdar olduğu yönünde eleştirilere maruz kalan MİT, zaafiyet olarak adlandırılan eksikliğin TSK içinde istihbarat toplamalarına izin verilmemesinden kaynaklandığını belirterek, mevzuatın değiştirilmesini istedi. MİT \’TSK için\’ izin istiyor

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.