Përmbledhje e librit Willpower Doesn’t Work nga Benjamin Hardy.

Foto origjinale nga Samuel Ferrara, modifikoi E.P.

Fuqia e vullnetit nuk funksionon. Të gjithë e kemi parasysh ndjesinë e vendosjes së objektivave të larta dhe nxitëse por që dështojnë pavarësisht punës dhe përkushtimit. Dhe pas dështimeve të vazhdueshme, është e lehtë të dalësh në përfundimin që problemi je ti. Po nëse do t’ju thoshim që nuk është faji juaj?

Fuqia e vullnetit përkufizohet si aftësia për të ushtruar vullnetin tuaj kundrejt pengesave të brendshme dhe atyre të jashtme . Sipas hulumtimeve psikologjike, fuqia e vullnetit është si një muskul. …


Image for post
Image for post
Richard Brandson (via Virgin blog)

Të gjithë kemi nevojë të vazhdueshme për frymëzim apo nxitje drejt atij që quhet suksesi në biznes. Në këtë fushë, modelet e duhur janë ata që sipas shumë faktorëve konsiderohen ndër njerëzit që dinë të krijojnë një biznes të suksesshëm. Në këtë rast Rikard Brendson (Richard Brandson) është një shembull ideal si drejtues me shumë biznese të suksesshme ndërkombëtarisht.

Ky shkrim bazohet mbi listën me 10 thënie frymëzuese që e nxisin atë personalisht si sipërmarrës dhe drejtues biznesesh.

Thëniet janë në një postim në faqen e tij ku ai shprehet kështu: “Si drejtues biznesi, më pyesin shpesh se ‘cili është çelësi i suksesit?’ pasi kjo është ëndrra dhe dëshira e çdo sipërmarrësi. Mbase nuk ka nevojë të theksohet fakti se nuk ka një formulë apo çelës specifik për suksesin, por mbi të gjitha duhet shumë punë dhe qëndrueshmëri për t’u përballur e kaluar gjithë sfidat që më pas t’i kthejmë ato në mundësi për të mësuar e për t’u rritur. Më tej, kur arrin t’i tejkalosh sfidat shpesh zbulon se synimet që i kishe vënë vetes janë rritur apo janë orientuar drejt një suksesi të ri. …


Gjergji me njoftoi qe neser do jete dita e transferimit dhe e pare e punes ne zyrat ne Yrshek. Gazeta SHQIP do shperngulet perfundimisht ne zyrat e reja dhe tashme do punohet qe andej.

Nuk e di ende se si do jete konfigurimi i sakte i zyrave dhe oraret e punes, por di qe distanca eshte nje problem per te gjithe.

Personalisht nuk jam i detyruar te punoj gjithe kohes por keto gjera do t’i shoh ne vazhdim.

About

Elvis Plaku

Marketing guy !

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store