Acaba mümkün mü? Bölüm 2: İstifa ettim!
Mustafa Tandogan
12511

Yazını severek okudum. Seninle bende aynı düşüncelerdeyim. Benimde kafamda şirket kurmak var ama bu düşünce sadece şirket gelişsin, bütün yatırımcıları çeksin tarzında değil tam aksine çalışan insanların gerçekten hak ettiği değeri almak üzerine, severek çalışacakları 9–6 olmayan bir iş modeli üzerine düşünüyorum. Bu sence imkansız birşey mi?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.