UNIX sistemlerde varsayılan dizin izinlerinin verilmesi

Diyelim ki bir klasöre varsayılan bir yazma/okuma izni vermek ve daha sonra bu klasörün içine oluşturulacak tüm klasör ve dosyalara otomatik olarak belli bir izin atamak istiyorsunuz bu durumda aşağıdaki çözüm işinize yarayacaktır.

# Not : ACL desteği olması gerekiyor.

chmod g+s <directory>  //set gid 
setfacl -d -m g::rwx /<directory> //set group to rwx default
setfacl -d -m o::rx /<directory> //set other

kaynak

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.