Eray Altunbozar
Jul 4, 2016 · 1 min read

Musa Avcı Yapıcı ve ileri görüşlü yorumun için teşekkürler. Ancak Amerika’da şirket kurmak “Dalavare” ‘ye gelecek bir konu değil. En ufak bir art niyette, suçsuzluğun kanıtlanana kadar suçlusun yaklaşımında olan IRS canını fazla yakacaktır.

  Eray Altunbozar

  Written by

  Founder of Outliers Notebook and AirCar

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade