Amerika’da Şirket Nasıl Kurulur ?
Eray Altunbozar
42122

Sıtkı Gök Makaleyi bu yönde güncelledim. Madde 6 ve 7 ‘ye bakabilirsiniz. Mali konular bu makalenin konusu olmadığı ve uzmanlık gerektiren konular olduğu için özet bilgi verebildim. 7. Maddeki linki özellikle incelemenizi tavsiye ederim.

Like what you read? Give Eray Altunbozar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.