Sign in

Neuralink Detayları

Elon Musk bir kez daha ileri teknoloji bir vizyona sahip yeni bir şirket ve amaç ile karşımıza çıkıyor. Elon Musk’ın kim olduğunu bilmeyenler için bu cümleye bir bağlantı bırakıyorum. Şirket yeni değil aslında bundan tam 4 yıl önce 2016 yılında kuruldu. …

era

Mechanical Engineer, Madman, Writer of His Own World... https://www.linkedin.com/in/eraybasol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store