Eray Endes fikirlerinde bir değişiklik oldu mu?
Emre Ozcan
2

Bir uzun yazıyı da bu konu hak ediyor. Tercihin Google Apps olsun. Microsoft maalesef pişmanlık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.