Double equal comparison in Javascript is quite different than other programming languages because of The Javascript Weakly-Typed. If you work with strongly-typed language for a long time this thing can be hard to understand for you. Javascript seen as uncontrolled and irregular. Many of memes and coding challenges in internet support this decision.

Let’s look at one of these:

Patrick and javascript if conditions.
Patrick and javascript if conditions.
Poor Patrick.

Let's start with the first case

0 == "0" // true

If you say something like this:

In Javascript double equals only checks values not types.

Yes, you are right but we will understand how works Javascript in these cases.

This code works like this:

0 ==…


Image for post
Image for post

Service workers tarayıcınızın arka tarafında çalışan sayfadan bağımsız script lerdir.Service workers sayfanıza hiç bir şekilde müdahele edemez sadece sayfa içerisinde bulunan script ler ile iletişime geçerek dolaylı yoldan bir müdahalede bulunabilir.Network üzerinden gelen istekleri engelleyebilir cevap verebilir yada farklı bir yere yönlendirebilme olanağı sunar ve offline durumdada çalışabilir.

Örnek vermeden önce service workers sadece HTTPS ve localhost üzerinde çalışır.Bunun için github üzerinden tıpkı benim yaptığım gibi erdoganoksuz.github.io statik bir site oluşturabilir yada daha basit bir yöntemle Chrome Webserver üzerinde çalışabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte tarayıcının serviceWorker desteği olup olmadığına baktıktan sonra elimizde bulunan .js dosyasını tarayıcıya service worker olarak register ediyoruz.Service …

Erdogan Oksuz

Software Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store