Özledim…

Özledim işte… Yüzündeki tebessümü, ellerindeki sıcaklığı, gülerken yanaklarının birbirine karışmasını, dudaklarındaki kıvrımları, küçülen göz bebeklerindeki ışığı, dişlerindeki düzensizliği, alnındaki kırışıklığı. Dolu dolu özledim. İçim dolu dolu, aklım dolu dolu, gözlerim dolu dolu…

Ergin Borobey

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.