Ek Bilgiler
Leyla Çeçen
1

Float;

bellekte 4 byte yer kaplar ve basamak hassasiyeti 7 dir.

float sayi=11.2f; 
şeklinde tanımlanır.

Double;

bellekte 8 byte yer kaplar. Basamak hassasiyeti 16 dır.

double sayi=11.2d; veya double sayi=11.2; 
şeklinde tanımlanır.
C# ta ondalıklı bir sayı yazınca varsayılan olarak o sayı double tipindedir.

Decimal; 
bellekte 16 byte yer kaplar hem tamsayı hemde ondalıklı sayı barındırabilen bir tipitir. Basamak hassasiyeti 29 karakterdir.
decimal sayi=11.2m; 
şeklinde tanımlanır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Erhan KARACA’s story.