Yung mga taong bigla na lang di mamansin,tapos pagtanggap mo na, nawala na sa buhay mo,bigla silang magpaparamdam sayo.

Like what you read? Give Eric Tabs a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.