Yung mga taong bigla na lang di mamansin,tapos pagtanggap mo na, nawala na sa buhay mo,bigla silang magpaparamdam sayo.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Eric Tabs’s story.