Metadata

Eric Burger
Apr 14, 2018 · 1 min read
Gezinskaart Abraham Silberstein, Stadsarchief Rotterdam, bewerking: © 2018 E. Burger

mijn familie werd vermoord

vanwege metadata

een vakje op een kaart

een ander woord een andere waarde

dubbele woordwaarde

en je was dood

kinderen ook?

ja de kinderen ook

tieners

vergast

verbrand

opgeruimd

met metadata vind je alles terug

mijn werk is iets met metadata

mooi werk?

ja mooi werk

maar ze zijn wel hartstikke dood

Eric Burger

Written by

Dutch historian, writer, #haiku-poet, recordsmanagement geek — World War II: Holocaust & Quislings — The Netherlands — www.destoorvogel.nl

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

18K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade