Eric Lindesvärd hasn't written any stories yet.

Eric Lindesvärd

DRMI/ARU, copywriter, kommunikations- och varumärkesstrateg, anställd i civilsamhället, för närvarande på Arbetsgivarföreningen KFO

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store