This story is unavailable.

Podcastlere son vermene üzüldüm.Her hafta indirip dinlemek çok hoş bir rutin olmuştu.Senin dilinden bilim,teknoloji,tarih vs.konularını dinlemek çok güzel oluyordu.Karmaşık konuları herkesin anlayacağı dille anlatmak kolay değildir aslında.Hele de o konularda söz ettiğin ayrıntılar da cabası.Yeni çalışmalarında başarılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.