007 filosofia

  1. Ei kiusaannu.
  2. Välitön toiminta.
  3. Itsetunto.
  4. Salainen ase.
  5. Tyyli tukee toiminnan tehoa.
  6. Bahama. Nykyisen tehtävän todellinen merkitys selviää vasta myöhemmin yllättävässä tilanteessa.
  7. Bond on Hänen Majesteettinsa salaisessa palvelussa.

Kyse on tarinarakenteesta.

Ja siitä, että majestesteetteihin voi vaikuttaa pohdinnalla. Juuri tämä on oman esittävän, esillepanevan filosofiani pointti.

Bond-filosofia, lyhyt oppimäärä, “pinnan energia”, ajassa 1:33:01 eteenpäin luennossa “5-vuotiaan mieli”:

https://www.youtube.com/watch?v=aRCAx5aoFj4

--

--

Philosopher, Husband of Pipsa the Queen

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store