16 Unforgettable Photographs

شانزده عکس فراموش نشدنی

گاهی اوقات شما عکسی می بینید که طوفانی از احساسات را درون خود برمی انگیزد. آن عکس اغلب یک زاویه انتخاب شده عالی یا عکسی گرفته شده در لحظه مناسب می باشد. گاهی اوقات آن عکسی از چشم اندازی خیره کننده یا پدیده ای طبیعی و بهت آور است. ولی در موارد دیگر ، می تواند چیزی به سادگی وقایع زندگی روزمره ما در سراسر جهان باشد.

اینجا ما 16تا از شگرف ترین عکس ها که این سال دیده ایم را گردآوری کرده ایم. برخی سرگرم کننده هستند ، برخی هیجان انگیز و بقیه تعجب برانگیز.


برخی خیلی مورد توجه بوده اند و در بازی های اروپایی باکوی آذربایجان ، مورد داوری قرار گرفتند

خانمی بصورت ملایم و بی سروصدا ورود جانی دِپ را در نمایش اول یک فیلم ، نظاره می کند.

گله ای از گوسفند از میان دروازه ای عبور می کند.

آسمان ها باز هستند. دانمارک

همسایه ی من

سرانجام فهمیدم چرا همیشه از کنار عقاب های آمریکایی عکس گرفته می شود

این شخص رویای داشتن 2فرزند پسررا داشت. رویاهایش نهایتاً به واقعیت پیوست

گردبادی در جنوای ایتالیا

کلی احساس در فقط یک عکس !

یک تیم دوچرخه سواری از رواندا برای اولین بار برف می بیند.

با مادر

عکاس وقتی که داشت عکس می گرفت افتاد و خاتمه اش این عکس بی نظیر عروسی شد.

یک گربه : منظره ای از پایین.

من واقعا می خواهم بدانم آنها به چه چیزی نگاه می کنند…

سگ های پلیس در چین ، برای ناهار صف بستند.

صحرای آفریقایی

کانال پرتال ای سلکت

https://t.me/eselect

Show your support

Clapping shows how much you appreciated eSelect Website’s story.