Microsoft’un güçlü komut satırı — Perde 2

Eser Ozvataf
Mar 30, 2016 · 2 min read

3 Ocak 2015'te Microsoft’a güçlü bir komut satırı için açık mektup’u yazdığımda açık kaynak organizasyonların yazılım geliştirme alanındaki yenilikleri geliştirmede başı çektiği bir dönemi yaşıyorduk.

Açık Kaynak Felsefesi ile üretilen yazılım geliştirme ortamları ve araçları daha fazla kullanıcı tarafından benimsenmeyi, kendi kendini ilerletebilen topluluklar oluşturabilmeyi, daha hatasız ve direkt olmayı başarabiliyordu. İş yazılımcının tercihine kaldığında Microsoft ve benzeri kapalı kaynak kuruluşları ancak maddi bir kazanım varsa bir alternatif haline geliyordu.

Fakat her ikisi birden mümkündü. Apple başta olmak üzere hem açık kaynak araçları kendi ekosistemine dahil etmiş, yazılımcılara tanıdık ve iyi test edilmiş araçlar sunan firmalar da vardı. Microsoft da bunlara dahil olmaya çalışıyordu.

Microsoft o dönem Visual Studio’nun “hafif siklet” sürümü Visual Studio Code’u duyurmuş, .NET’i Linux/OS X üzerinde çalışacak şekilde .NET Core ismiyle yeniden tasarlayan ve bunların tümünü yazılımcıların ayağına giderek GitHub üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştı.

Bunun üzerine yukarıda bahsettiğim yazımda Microsoft’un daha da ileri giderek GNU araçları ve Bash’i Windows’a getirmesinin gerekliliğinden ve PowerShell’in yetersizliğinden bahsettim.

Yazımı tamamlayıp paylaştığım mecralarda aldığım tepkiler “Microsoft gibi büyük firmalardan direkt paraya dönüştüremeyeceği değişimlerin beklenemeyeceği” üzerinde yoğunlaşmıştı.

Evet, Microsoft’un daha çok kurumsal ve kitlesel çözümler üreten bir firma olduğunu aşikar, dolayısıyla “paraya dönüştürme” argümanının altında da haklı sebepler yatıyor.

Fakat bir noktayı da kaçırmamak lazım. Microsoft aynı zamanda yazılımcıları elinde tutmayı başararak bugünlerine geldi. Kendi ekosistemi için “yazılımcı yetiştiren” ve yazılım tarafında da bazı “çöpe gitmesi istenmeyecek kadar büyük markalar”a sahip bir firmadan bahsediyoruz.

Her yazılımcı kurumsal bir dünyada uyanmıyor mesleki kariyerine, lisansı olmayan bir IDE ile, belki evinde belki okulda belki bir ajansta, HTML/CSS, PHP, Python, Ruby v.s. üzerine çalıştıktan sonra Microsoft dünyasına giriş yapan yazılımcının Microsoft için oluşturduğu izlenim oldukça önemli. Son zamanlarda Microsoft’un içerisinde dahi Macbook’u ile sunumlara katılan yazılımcıların altını çizdiği gerçek Microsoft’un “orada duran”ı kendi ekosistemini kullananlara sağlayamadığını ve tercih edilmeyen olduğunu görüyoruz.

Anlaşılan o ki Microsoft benim gibi yukarıdaki mektubu yazacak kadar “isyan eden” yazılımcılara duyarsız kalmadı. Ve bugün Windows 10'un bir sonraki güncellemesi ile, yaratıcı üretimin çoğunu sağlayan yazılımcıların neredeyse yok saydığı CMD veya PowerShell’i değil olması gerektiği gibi bash’i kullanabileceğimizi açıkladı.

Özetlemek gerekirse Microsoft gelecek dönemde bu açılımla da sınırlı kalmayıp; Ubuntu’nun yayımcısı Canonical ile bir ortaklığa başlayacak ve Linux üzerinde çalışan Wine’ın tersi olarak nitelendirilebilecek şekilde Windows’a “Linux Subsystem” isimli Linux binarylerin de Windows’da yorumlanmasını sağlayabileceği bir yapı getirecek.

Detaylar elbette ki devam eden BUILD 2016 ile daha da ortaya çıkacak.

Ancak konuya geri dönüp toparlamak gerekirse; İstatistiksel olarak GitHub’da olan ve kurulum/operasyon aşamasında komut gereksinimi duyan projelerin bash’e ve diğer GNU araçlarına göre dökümante edildiğini bilmesek de (eminim çok büyük bir orandır) Microsoft dünyanın geri kalanına yaklaşmak için büyük bir adım attı diye düşünüyorum.

BUILD 2016'daki ilgili açıklamanın videosu


Originally published at eser.ozvataf.com on March 30, 2016.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store