‘oldumcuk olmak’
Eski Girişimciden, Yeni Girişimciye 10 Tavsiye
Aykut Bal
939

Bir UX problemiyle karşı karşıyayım. Ben ‘private note’ zannettiğim şeyi meğer ortalığa göndermişim not olarak. Bir de üzerine silmeyi de bulamadım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.