Reflü Tedavisinde Adres

Reflü Tedavisinde Adres

Günümüz sık rastlanan hastalıklarından olan reflü ortalama her on kişiden ikisinde görülmektedir. Tıbbi olarak organ içinde ki sıvının başka bir bölgeye geçmesi olarak tanımlanan reflü; ve zikoüretral reflü ve gastroözofageal reflü olarak iki çeşittir. Ancak yaygın görüleni gastroözofageal reflüdür ve mide içerisindekilerin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanır. Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, reflü tedavisinde önde gelen isimlerdendir. Hastalığın tanımı, teşhis ve tedavi seçeneklerinin uygulanmasında başarılı hekimlerdendir.

Reflü Tedavisi Nasıl Olur?

Reflü hastanın şikayetlerine bağlı doktor tetkik ve görüşmesinin ardından tanılanır. Tanı doğrultusunda ilaç tedavi veya reflü ameliyatı konusunda hekimin ön gördüğü doğrultuda bir yol izlenir. Reflü cerrahisi; hastalığın medikal seçenek haricinde kalan, başarı ile uygulanan ve kalıcı olarak giderilmesini sağlayan yöntemdir. Sonra ki dönemler içinde sonuçları bilinen cerrahi girişiminin en önemli uygulayıcıları arasında Ahmet Türkçapar yer almaktadır.

#reflütedavisi, #reflücerrahisi, #reflüameliyatı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.