Haydi burdan gel!

Bulunması muhtemel Dink kumaşı.

Ağızlar ziftli.

Diller mıknatıs, duyulanlar demir.

Yutkundun?

Yitirilmiş zihin alışverişi.

İçimdeki ışık hızı.

Ve ona ithafen yanan mumlar.

Elde kaldı, bizde yok!

Pulsuz mektup piçliği.
Buhar yazısı siliği.

Bir saniyeden ötekine A – B noktası.

Beş ileri, beş geri artık.

Sabitlik adlı – markalı raptiyeler.

Boğucu sıcaklığın kararı;

Terlemek mecburi.

Sorular, hazır ol!’da

;

Cevaplar’ın işi var.

Gecikecek…

[06.05.16]

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.