Onlar, bunlar

30 katlı bir binayız.

Eklemeler, eklemeler üstüne.

Toplasak bizi, 30 kat ederiz.

Üleştirilirse; ondan önce, onda ve ondan sonra.

Birleşip bir halt olamadık.

Beton yığınıyız.
Kasvetli yuva sıcaklığı…

Amma çokmuşuz!

Ama yokmuşuz…

Deprem olsa yerle bir oluruz.

Onlarda kaldık.

10 sebebimiz, 10 sonucumuz var.

Bir olsak?

Kurtulsak sıfırlarlardan…

[20.07.16]

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.