E-ticaret Yönetimi

E-ticaret yönetim ya da E-ticaret yönetimi artık daha komplex bir yapıda ele alınmaktadır.İşin içerisinde bir çok departman uyumlu çalışmak zorundadır.Her bir departman uzman personel tarafından yönetilmek durumundadır.E-ticaret alanında yetişmiş personel, uzmanlaşmış personel bulmakta zorlabiliyor özellikle KOBİ dediğimiz işletmeler bu durumda bizim gibi firmalardan yardım alabiliyorlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.