การใช้งาน Notification โดยใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) [Android Studio]
Pechpijit Thapudom
288

ขอบคุณสำหรับบทความครับ สงสัยอย่างหนึ่ง

ปุ่ม subscribe unsubscribe นี่ทำงานยังไงครับ ต้องเชื่อมต่ออะไรก่อนหรือเปล่า ผมกดแล้วมันเด้งออกจากแอพเลยครับ สงสัยครับ

Like what you read? Give EU RO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.