Судова реформа

ЕКСПЕРТИ

Довидас Віткаускас, лідер Проеку ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»

Ігор Коліушко, засновник та голова правління Центру політико-правових реформ

Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ

Like what you read? Give Європейський Союз в Україні a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.