Kjære Norge,

Våkn opp!

Som HR-ansvarlig for en bedrift på rundt 80 ansatte, har jeg den siste uken brukt tiden min på ting jeg ikke kunne forestille meg kunne skje i landet vårt. Vi er jo heldige. Vi har i stor grad vært skånet for store helserelaterte kriser, så for meg, mine kollegaer og mange av mine medsvorne HR-ledere i andre selskaper gjør dette at vi må forholde oss til helt nye problemstillinger.

I de første dagene av denne fasen var vi mange som tenkte at dette vil gå over av seg selv og at det var business as usual. Nå ser vi raskt og sikkert at det ikke er det. Korona kommer til å lamme landet vårt og ramme spesielt eldre og syke knallhardt, med mindre vi som innbyggere og bedrifter tar ansvar nå og tar grep for å forhindre det. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store