Hee Eva,
Iris Beekmans
1

Iris!

Wat ontzettend attent van je. 
Wat? Geen 41 graden? Mits het droog is, is het zeer draaglijk in de Nederlanden. Dus dat is prima te doen. Gelukkig maar.

Jazeker, even relaxen met een boek doet een mens goed.

Jouw laatste weken stage breken inmiddels aan. 
Veel succes nog en tot later!

Liefs

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.