Recent heeft de Nederlandse overheid aangekondigd dat het nog tot minimaal 1 september 2020 zal duren voor het leven zoals in het pre-coronatijdperk weer zal aanvangen. Het coronavirus is als een wervelwind door onze economie gegaan en heeft naast alles tot stilstand gebracht ook alles op zijn kop gezet. Vrijwel…

Wanneer men praat over het waarderen van startende ondernemingen valt de volgende opmerking vrijwel altijd ergens in het gesprek: “Het is maar wat de gek er voor geeft.” Als je enkele bekende casussen bekijkt is dat ook niet vreemd:

  • Whatsapp, verkocht voor 19 miljard dollar aan facebook, geen verdienmodel.
  • Spotify…

evalueaid

evalueaid provides solutions to aid equity valuation and participation. We share our thoughts here

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store