LA IMPORTÀNCIA DE LA IMATGE

És important la imatge, perquè la societat ens jutja a primer cop d’ull, el què pensin de tu estarà influenciat per com vagis vestit o per quina sigui la teva aparença, sobretot en l’àmbit laboral.

Aquesta és la meva reflexió sobre la imatge i encara que no m’agradi, tot a la meva vida m’ha portat a tenir aquesta opinió.

No crec que la gent hagi de tenir unes normes a l’hora de vestir, ni que ningú hagi de jutjar als demés per com es vesteixen, crec que tothom ens hauríem de preocupar de conèixer una mica a la persona en qüestió i mirar més enllà de la seva imatge.

Malauradament no pot ser, ja que socialment ens regim per unes normes, que encara que no ens agradin, ens ajuden a conviure millor. Que no portem gorra a l’escola ens pot ajudar a no tenir polls; portar una vestimenta “apropiada” ens pot ajudar a que els companys no confonguin la nostra aparença amb la nostra personalitat…

On segur que ens pot ajudar la manera de vestir, és en trobar feina, aquí el poc temps que tenim per presentar-nos i que coneguin les nostres capacitats, seran jutjades per la nostra aparença i encara que el nostre currículum sigui el millor si no vesteixes adequadament, el més probable, es que no et tinguin en la mateixa consideració que a aquells que s’hagin presentat amb una roba mes adequada que la teva.

Jo he arribat a la conclusió que no es tan important com vesteixis, pot ser no estiguis gaire còmode a la teva feina, però després tens la teva vida quotidiana per vestir com més t’agradi i no voldrà dir que estiguis decebent a ningú ni a tu mateix, perquè al cap i ala fi només es roba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.