Jeden obor působení jako jediná správná cesta?

One Field of Acting As The Only Right Way?

foto designspiration.net

Dnes trochu vážněji…

Nebylo tomu dávno, co jsem opět slyšela ty věty. A nebylo tomu dávno, co jsem se utvrdila v tom, že si myslím a vnímám něco jiného. Jaké věty? Tyhle:

„Je třeba si vybrat jedno specifické zaměření a v tom se rozvíjet. Nemůžete dělat více věcí najednou a všechno stejně dobře…“

„Člověk pak neumí pořádně ani jedno…“

Proboha, lidi! Nenechte se! Neposlouchejte!

Objevil by opat G. J. Mendel základy genetiky?

Měli bychom nějakého Steva Jobse?


V životopisu Steva od Isaacsona (ISAACSON, W.: Steve Jobs) se nejednou můžeme dočíst, že Steve byl velice dobrý jak v humanitních, tak v přírodních oborech. A myslíte, že on kdy uposlechl nějaké podobné řeči? Ne, vzdělával se a věnoval se nadále obou těmto směrům…

Dalším povzbuzením pro to jít si svou cestou a být si svou cestou jistý, je třeba Feynmanova knížka To nemyslíte vážně, pane Feynmane! (FEYNMAN, R. P.: To nemyslíte vážně, pane Feynmane!)

Takže, pokud vás baví a zajímají dva nebo i více zdánlivě nesourodé obory, nenechte se zastrašit! Dělejte naplno to, co vás zajímá a baví!

Můžete, co chcete!

A dokážete, co budete chtít…


Today, little more seriously…

It was not long ago, I again heard these sentences. And it was not long ago, I was reassured that I think and feel something different. What sentences? These:

“It is necessary to choose one specific field and develop in it. You can not multitask everything and well…“

“Man then doesn’t know at least one thing properly…”

For God’s sake, people! Don't listen!

Would the abbot G. J. Mendel discover the foundations of genetics?

Would we have any Steve Jobbs?


In the biography of Steve from Isaacson (ISAACSON, W.: Steve Jobs) we can often read that Steve was very good in both the humanities and the natural fields. And do you think he ever listened to any similar speech? No. He kept educating himself and continued being devoted in both directions…

Another incentive for it to go your way and be sure your path, is for example Feynman’s book Surely You're Joking, Mr. Feynman! (FEYNMAN, R. P.: Surely You’re Joking, Mr. Feynman!)

So, if you are interested in two or more seemingly disparate fields, do not be intimidated! Do fullest what you are interested and what do you enjoyed!

You can do what you want!

And you can what you want…

Like what you read? Give Eva Trnková a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.