ความปลอดภัยที่ Laravel จัดเตรียมไว้ให้

  1. ป้องกัน XSS ในไฟล์ Blade เมื่อเราใช้ {{ }} Laravel จะกรองข้อมูลเพื่อป้องกันการแสดงเครื่องหมายออกไป เพื่อไม่ให้ HTML อ่านค่าเครื่องหมายอักขระพิเศษที่เสี่ยงต่อการโดน Hack
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Eve Nadda’s story.