Не мислим в таблици, мислим в картини

Графичното (или визуално) фасилитиране звучи странно на български. Това си е чиста криза на чуждиците в нашия език, но не знам друг начин да се преведе. Какво е то?

ål nik
ål nik
Mar 8, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post

Най-общо казано, то е метод, чрез който можете да визуализирате идеи, концепции и процеси в скици, които да бъдат възприемани много по-лесно и бързо. Те са картинки, но въпреки това то не е илюстрация, а по-скоро извеждане на идеи от лекции, разговори, работни срещи в цялостни концепции и процеси във визуална (илюстративна) форма. Сериите от картинки, символи, кратки фрази и ключови думи създават цялостна картина на даден процес, която се разбира далеч по-лесно и бързо от дълъг параграф или таблица.

От една страна можете да проведете цяла среща или презентация, илюстрирайки идеите си чрез метода. От друга, той е силно популярен за “записване” на лекции и презентации, водене на визуални бележки и записки.

По цял свят е пълно с графични фасилитатори — хората, които умеят да изслушат цялата презентация, да я осмислят и да я подредят визуално, така че зрителят за нула време да разбере най-важното от нея. У нас методологията не е популярна, но започва да се чува за нея. Докато ровичках из нета, исках да намеря кой друг прави графично фасилитиране освен мен, и попаднах на публикации тук, тук и тук. Сигурно има още, но не намерих на прима виста.

Как се случва?

Image for post
Image for post

След като имате набор от визуални елементи, символи, шрифтове във вашето лично “портфолио”, остава само да свикнете да подреждате идеите в някаква логическа последователност. За целта идва на помощ много богат “речник”, който ви дава модели и образци на визуализиране на даден тип информация.

Въвеждащо обучение в София (Soho)

На 14 март ще направя кратко въведение в процеса за всеки, който се интересува от темата — ще минем през азбуката на графичното фасилитиране и ще дам един добър стартов пакет от образци, на чиято основа да стъпите и да продължите да експериментирате.

Записване за събитието тук.Алекс е дизайнер и стратег на комуникация и съдържание. От няколко години работи като консултант на свободна практика и се грижи за онлайн комуникацията на проекти от различни ъгълчета на Европа. Уебсайт тук.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store