Fildişi Sahili’nde iki askerin, Grand Bassam tatil köyüne gerçekleştirilen saldırıda eylemcilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları belirtildi.

Like what you read? Give Eve Teknik Servis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.