Evgenia Plotnikova

    Written by

    VC @dawncapital // ex @atomico & TPG // Russian & French // Chekhov enthusiast // SaaS all the way // @ScPoAlumni @Wharton @forbesunder30