Selfie iyi bir şey olsaydı…

Merhaba a dostlar. Kısa tutacağım; fotoğraf 1839'da çekilmiş. Beyefendi, ilk “selfie” çeken mahlûkat olarak tarihteki yerini iyi ya da köyü bir şekilde almış.

Ha, şimdi sorarım; bu selfie denen illet bu kadar iyi bir şey olsaydı faydası en çok bu beyefendiye olmaz mıydı? Hiç ağız ekşitmeyin; öyle! Neyse efendim, aslına bakarsanız Bay Medium’a besmele çekebilmek için şu coşkulu Cuma akşamında aklıma başka hiçbir şey gelmedi. İşin doğrusu budur. Yine de selfie dediğiniz şey de öyle matah bir fasilite değil, hiç kusura bakmayın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.