Photo by Caleb Jones on Unsplash

As a programmer, especially in the world of front end development, you are constantly tempted to choose the most popular technology. My job as a Technical Director is to make an informed decision on what technology to use.

This article is about the choice we’ve made between React and Vue for Kaliber. We describe the benefits, differences and considerations for both. Time for a deepdive!

File structure

Vue has the concept of ‘Single File Components’, I really like this. It means that your style, html and javascript live in the same file. React has (by default) the html (JSX) and javascript in…


Hoe komt een stukje code van Kaliber op de computer van duizenden developers?

Bij Kaliber maken we veel gebruik van open source software: de servers draaien erop, de code is ermee gebouwd en voor sommigen van ons bestuurt het onze laptop.

In dit artikel neem ik je mee op één van mijn avonturen in open source land. Als het te technisch wordt, moet je maar gewoon doen alsof je het snapt ;-D.

Open source

Veel mensen denken dat we open source software gebruiken omdat het gratis is, maar dat is niet de reden. Wat is dan de reden?

De broncode is beschikbaar

En het feit dat we naar de broncode kunnen kijken, heeft een aantal voordelen:

  • Veiligheid — we…


De ontstaansgeschiedenis van onze eigen front-end stack

Bij Kaliber ben ik samen met de andere developers altijd op zoek naar manieren waarop we beter en slimmer kunnen werken. Het viel mij op dat bij veel projecten de configuratie van de front-end stack afhing van de developer die er als eerste aan werkte. Hierdoor ontstonden er veel verschillende projectconfiguraties en kostte het updaten van de stacks meer tijd dan nodig. Om dit te optimaliseren, hebben we eind 2016 ons eigen pakket samengesteld: Kaliber.js. Nu zijn we in staat om onze updates op één plek uit te voeren.

De zoektocht naar Kaliber.js

De eerste vraag die we onszelf stelden was: welke set met…

Erik Westra

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store