Moving On- isang tutorial

Kung magmomove-on ka, kailangan mo lang ng tatlong bagay. Una ay ampalaya, pangalawa ay bola, pangatlo ay Happy medium na diaper.

Una mong gawin, lumayo. Layo ka muna sa kanya, at sa mga bagay na nakakapag-paalala sa kanya. Tanggalin mo na rin yung mga pictures niya sa picture library mo. Yung mga love letters niyang puro asukal lang ang sense, sunugin mo para maging caramel yan. Yung mga flowers na binigay niya sa iyo, sunugin mo rin. Yung mga regalo niya nung pasko, sunugin mo rin. Sunugin mo lahat. Sunugin mo siya. Katulad ng pagsunog niya sa pagmamahal mo.

Pagkalayo mo at pagkasunog mo, ilabas mo yung ampalaya. Tikman mo. Mapait diba? Well, dapat yan lang ang mapait na alam mo.

Tapos, kunin mo yung bola. Tandaan mo na yan lang dapat ang nirerebound ah.

Kunin mo yung diaper. Happy siya diba? Maging happy ka rin.

Kapag nag-move on ka, tandaan mo na masakit. Pero hindi ito daan para maging bitter, maging dakilang rebounder, o maging malungkot.

May karapatan kang lumigaya, at kahit nasaktan ka na, hindi pa rin mawawala yun.

;�]GEeq;�/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.