Zorlu problemlerin çözümü için Design Sprint

Factory
Factory
Jan 14, 2019 · 1 min read

Google Ventures tarafından geliştirilen Design Sprint’ metodolojisi, zorlu problemlerin çözüm sürecinde kullanılmak için tasarlanan bir inovasyon aracı. Problemi anlamlandırma, çözüm tasarlama, prototip geliştirme, faydalanıcı ile test etme süreçlerinin tümünü kapsayan bütünsel yöntem, farklı sektörlerin ürün ve hizmet tasarımı süreçleri için kullanılıyor. Ekiplerin metodolojiye dair deneyimlerinin yer aldığı ‘Sprint Stories’ paylaşımlarında, yöntemin her alanda faydalı olabildiği görülüyor.

Medya alanında yöntemi kullanan ve deneyimlerini paylaşan kuruluşlardan birisi ise Guardian. Design Council İngiltere’nin geçtiğimiz yıl yayınladığı tasarım ekonomisi raporu çerçevesinde incelediği yedi vaka analizi içerisinde de yer alan Guardian’ın, tasarım odaklı düşünce yöntemlerini süreçlerinde kullanmaya devam ettiği görülüyor.

New York Times’ın ürün geliştirme süreçleri için deneyimlediği benzer bir yöntemde de interdisipliner ekiplerin çözüm geliştirme süreçlerinde birlikte çalışmasının önemi belirtiliyor.

Yöntemin aşamaları, işleyişi, katılımcı rolleri ve kullanılacak malzemelerle ilgili bilgiler Google Ventures ve Google Design Sprint Kit ‘in web sitelerinde yer almakta.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store