Terkadang Hijrah kita hanya tertumpu kepada perkara yang belum dibuat. Ramai juga yang lupa Hijrah juga bermakna memantapkan apa yang sedang dibuat.

Tingkatkan momentum kebaikan, upgrade kualiti amalan.

#fadzliaziz

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fadzli Aziz’s story.