Så investerar 90-talisterna

Foto: Privat

Sedan årsskiftet mellan 2011 och 2012 då investeringssparkontot lanserades för att förenkla för småsparare att träda in på börsen har framför allt unga börjat spara. Di har talat med åtta aktivt investerande nittiotalister för att se hur de sparar, vad de tror om börsen och om deras bästa respektive sämsta klipp. Först ut är Andra Farhad.

Tanken med investeringskontot var att det skulle bli ett mer lättillgängligt alternativ än aktiedepån eller kapitalförsäkringen. På investeringskontot schablonbeskattas man och skattar alltså både när man köper och säljer. När skattesatsen som idag ligger på under en procent blir det billigare än att investera pengarna via en aktiedepå där du skattar 30 procent endast när du går med vinst.

Precis som när man investerar via en kapitalförsäkring slipper spararna dessutom deklarera vid varje affär. Fördelen med investeringssparkonto gentemot kapitalförsäkring är att man är förstahandsägare och får gå på bolagsstämma och rösta precis som när man investerar via aktiedepå.

Investeringssparkontot har öppnat dörrarna för nischbanker så som Avanza och Nordnet som dessutom kan erbjuda en betydligt lägre courtageavgifter än storbankerna. Det har gjort det enklare för mindre kapitalstarka grupper i samhället som unga att investera. Trots att storbankerna har startat egna investeringssparkonton är det många som sparar långsiktigt och köpte innan 2012 som fortfarande handlar i aktiedepåer eftersom de måste sälja sina innehav och vinstskatta vid flytt.

Värdet på investeringskontots kapital med de insättningar och alla värdepapper som finns på kontot mäts kvartalsvis. Det är 25 procent av den summan som multipliceras med statslåneräntan från föregående år plus 0,75 procentenheter. Det är sedan den summan som beskattas med 30 procent och skickas in av den bank du sparar vid direkt till skatteverket. Sedan början av 2016 infördes en ny regel om att schablonintäkten lägst ska beräknas till 1,25 procent av samlade kapitalet på investeringssparkontot.

Viktigt att ha i åtanke är att vi har historiskt låg ränta och att en höjd statslåneränta kommer resultera i dyrare skattebetalning för de som sparar i ISK är att vänta.

Åtta aktivt investerande 90-talister kommer under de två närmaste veckorna berätta om hur de investerar på Dagens industris Facebook-sida och intervjuerna kommer löpande publiceras i denna artikel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.