IMPHELA INHLUPHEKO AYIHLEKWA

IMPHELA INHLUPHEKO AYIHLEKWA

S.N Sambo


COPYRIGHT © 2017 SN SAMBO

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, in any form or any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission ISBN-978-0-620-77857-2


SAHLUKO SEKUCALA

IMPHELA INHLUPHEKOAYIHLEKWA Story

Ngatsandzana nemfana lowatiwa ngaFANUZA minyaka lengaba mitsatfu, Saphotfula sobabili matikuletjeni emnyakeni lemibili lendlulile. Ngalitfola litfuba lekuya kuyo fundzela tinfundvo tami letiphakeme enyuvesi yena akazange alitfole lelotfuba, nakube waphumelela ngendlela lenhle.

Batali bakhe bebangasinayo imali leyenele kutsi bangamuyisa enyuvesi, wazama ngawo wonkhe emandla akhe kutsi atfole umfundzate/ ibhasali kepha akazange aphumelele. Bekangitsandza kakhulu futsi benginaso siciniseko kutsi bekatsandza mine ngedvwa. Ngalesinye sikhatsi bekatjotja imali yekugcina yebatali bakhe lebebanayo, kuze akhone kungijabulisa nami.

Besilala embhedeni Sibambane njengebantfu labatsandzanako labenta tifungo. Ngaleso sikhatsi bekavame kukhuluma lamavi kimi, "S’tsandvwa sami, ngelinye lilanga ngitawusebenta nami nginjinge kuze ngikhone kukushada." Bekuyintfo lebekavame kuyisho leyo njalo umasisobabili. Kwafika sikhatsi sekutsi ngim’shiye ngiye enyuvesi.

Tifungo netitsembiso lebekadze sitenta sisonkhe ngatishiya emuva ngibona ngatsi ngitichitsela sikhatsi sami ngalenkohlakalo yetfu. Kepha yena wangitsembisa kutsi utohlala etsembekile futsi azame kamatima kutsi atfole umsebenti kute akhone kungivakashela njalo njalo. Nami ngam’tsembisa kutsi ngitawutsembeka kuye, Futsi ngitohlala ngim’tsandza njalo.

Kwatsi uma sengihambile, Fanuza bekamatasa kakhulu ekutseni atfole umsebenti kute akhone kwenta loko bekakutsembise mina. Kwandlula emasontfo lamabili ngisase nyuvesi ngabona umfana lomunhle ngendlela lemangalisako, Lowatiwa ngekutsi nguThami, ngaleso sekhatsi bengifisa kutsi angabona kutsi ngibuke yena. Sifiso sami senteka ngobe waqcine naye sekangibonile kutsi ngiloku ngibukane naye, kulawo masontfo lamabili Thami wangicela kutsi ngite ngitomvakashela lapho ahlala khona. Kodwa ngala. Ngalelo suku ngatsi umangifika ekamelweni lami ngitfola makhalekhikhini wami afonelwe katsatfu nguFanuza, ngamshayela kabusha luqcingo .

"S’tsandvwasami, ngicedza kungena ekamelweni lami nyalo, lucingo lwami bengilushiyile?" "kulungile wena S’tsandvwa, kwekucala ngikukhumbulile wena tsambolami. Bengifuna kukutjela kutsi ngiyakutsandza. Ngimatasa ngitfumela ema-phepha ami etikampanini letehlukahlukene. " "Ahh S’tsandvwa sami, ngiyakutsandza nami. Ingabe uyayitfola impendvulo na." "Hhayi, hhayi kwanyalo angisengakatfoli impendvulo, kodwa ake sitsembe kutsi batangibita sthandwa." Leliviki lesiya kulo ngitowuta ngitokubona swid’lami, Ngitozama kutfola imali ngite ngitokubona ngiyetsembisa kutsi ngitawuba nawe. "Kulungile dali, ulale kahle." Ngelusuku lelilandzelako ngahlangana naye-Thami futsi. Waphindza wangicela kutsi ngimvakashele endzaweni yakhe lahlala khona.

(Thami bekahamba ngemoto esikolweni leyatiwa nge-Polo ngiyo leyamenta kutsi ahluke kubobonkhe bafana lebebakhonakulenyuvesi). Ekugcineni ngaqcina sengivuma kutsi ngitota kwakhe ngitomvakashela. Ngangena ekamelweni lami kute ngiphangise ngitilungiselele kuya kuThami. Ngeva imoto indvuma ngaphandle kweligumbi lami, bekunguye. Ngangena phakatsi kwemoto sahamba saya endlini yakhe. Indlu yakhe yayinkulu futsi yihle.

Wangitselela namuneti nganatsa egumbini lakhe lekuphumula, lalihle kakhulu. Sacala kucoca. Wangibuta kutsii ngabe nginaye muntfu lengihlekisana naye, ngamphendvula ngekushesha ngatsi cha. Angizange ngimbute kutsi yena ngabe utsandzana nabani. Watsatsa lucingo lakhe watsenga lesitokudla ngaleso sikhatsi sisobabili kepha kutsatse emaminiti layishumi kutsi kufike.

Ngembi kutsi sidle, wangicabula loko kwenta nami kutsi ngiphindzisele ngekumqcabula. Lapho bese kubonakala konkhe kutowenteka, ngam’cela kutsi angibuyisele ekamelweni lami. Akazange abe nenkinga nako loko kepha sabindza yonkhe indlela saze safika lengihlala khona. Ngaphuma emotini yakhe angizange ngabuka emuva.

Bengishiye ifoni yami ekamelweni lami ngatfola kutsi uphindze wangishayeka lucingo Fanuza ulishaye kasihlanu. Wangishiyela umlayeto. Bekafuna kungatisa kutsi utfole i-internship futsi uyeta atongivakashela kulamalanga lamatsatfu lesiya kuwo. angizange ngabuyisela lelocingo kuye ngobe bengidliwa ngunembeza. Ngashayela Thami esikhundleni sakhe ngimbonga ngaloku langentele kona.

Kwatsi umakusa lilanga lakusasa, Thami wangithumelela timbali nemafutsa. Ngajabula kakhulu. Kodwa Thami bekumuntfu lebakangafuni kuba nami esikoleni loku bekungenta ngitfukutsale kakhulu. Bekangafuni nekungikhomba bangani bakhe kanye nebatali bakhe. Kwandlula emalanga lamabili Fanuza wafika. Wafika ekamelweni wangithola ngihleti naThami nebangani bakhe lababili.

Wangibita kodwa ngala kuya kuye futsi ngaphika kutsi ngiyamati ngobe bengisaba kuhlazeka embikwa-Thami nebangani bakhe, ngam’khiphela ngaphandle kabuhlungu ngatsi lihlanyi okanye ngumuntfu lolicaca, wa bukeka ecindzetekile mntfwane bantfu. Wahamba. Emuva kwesikhatsi wangishayela lucingo washo lamavi " Bengikukhumbulile dzali kepha ungiphocile udlalile ngami, ungiphocile kakhulu lena intfo lekungeke ngiyikhohlwe imphilweni yami. Ungenta njani intfo lenje kimi? " Bengifuna kukwatisa kutsi ngitfole umsebenti ekampanini lekhulu yalana emzansi afilika," asakhuluma. Ngavala lucingo lakhe. Ngacala kuvakashela Thami ngaso sonkhe sikhatsi, Nanobe Fanuza angishayela lucingo benginga luphendvuli.

Ngacala kulala naye Thami emuva kwemalanga, waqcina seka lala nami angakafaki lijazi lemkhwenyane angizange ngamvimba kuloku. Sachubeka ngabo lobudlelwane betfu. Ngalelinye lilanga ngativa ngifuna kuphalaza ngiloku ngikhipha ematsi futsi besengicale umkhuba lomubi wekulala sikhatsi lesidze netifundvo tami bese titindlulela ngisalele. Ngazama kukhuluma nemngani wami kutsi akangibonise nayi inkinga lesengihlasele, wangitjela kutsi ngiye emtfolamphilo nobe boDokotela.

Bengite imali ngaleso sikhatsi ngabona kuncono ngishayele Thami lucingo, kepha bekaluvala lucingo lami umangimshayela.Ngatitjela kutsi inethiweki. Ngititjela kutsi ngaba inkinga yayo. Ekugcineni ngagcina ngiya esibhedlela semphakatsi lapho dokotela angitjela khona kutsi ngikhulelwe futsi senginetinyanga letintsatfu ngikhulelwe. Ngavela ngabuka phasi, angizange ngiy’tsembe lendzaba. Ngashiya umtfolamphilo ngaya endlini yaThami. Ngamangala lapho ngitfola intfombatane ivula umnyango wakhe.

Intfombane yabuta: "Ungubani wena?" ngaphendvula ngatsi "Ingabe Thami uhlala lana ekhaya na?" ngizama kungaphendvuli umbuto wakhe . "Dali, kunentfombatane lembi langaphandle iyakucela," akhulume futsi ntfombatane atsi iyakufuna lentfombatane lembi langaphandle’. Aphendvule Thami atsi "S’tsandvwa, tjela loyo muntfu kutsi ngimatasa lana," akhuluma asekhatsi endlini yakhe.

Ngaphambi kokuba ngikhulume noma yini lenye, le ntfombatane yavala umnyango ebusweni bami. Ngahlaba umkhosi ngalibangisa ekamelweni lami. Ngacabanga kufonela Fanuza, kepha akazange aluphendvule licingo lwani. Ekupheleni kwalowo mnyaka bese nginetinyanga leti ngu-8 ngikhulelwe. Futsi angizange ngikhone kuphumelela kuto tonkhe tifundvo tami, ngabuyela ekhaya.

Kwatsi umangifika ekhaya ngafika ngamangala ngaleso sikhatsi ngibona kutsi Fanuza sewakhile indlu yakhe yakanokusho akhela batali bakhe bobabili. Watfola nelutsandvo futsi washada. Etulu kwalo, wakhushulwa belumbi kutsi abe i-COO yenkampani lebakadze asebenta kuyo.

Inhlitiyo yami yababuhlungu kakhulu umasengibona konkhe loku ngakhumbula kutsi ngabe wakwenta nami loku kepha ngahluleka kubeketela, kodvwa kunako konkhe ngijabulile kakhulu kumbona atfole umuntfu lomtsandzako futsi lowamukela lesimo lebekanaso. Ngemuva kwemasontfo lambalwa ngifika Ekhaya, make waphatfwa sifo senhlitiyo wasishiya emhlabeni.

Ungishiya lapha nebantfwana lababili bematfombatane (emawele) ngazama kubakhulisa nanobe bekumatima ngobe ngadlala ngelitfuba lebekadze nginiketwe lona. Ngaqcina sengisebenta phakatsi endlini yakhe Fanuza ngiwashela ebanfwana bakhe tembatfo tekuqcoka. Ngitisola kakhulu ngalesentfo sami lengasenta, ngabe ngazama kuba muntfu lotsembekile nyalo ngabe ngimi lengashada naye Fanuza, ngabe ngimi lohlala lapha kulumuti lengisebenta kuwo, Imphela inhlupheko ayihlekwa.

Sn Sambo


____________Continued to part2–6___________

Please like my Fan Page for more info about this book

Whatsapp: 081 754 6466

Call no: 065 963 3867

☆Born Poor But Destined To Rise☆

Facebook like:- https://m.facebook.com/sifisoNdlalifaSambo