Dánsky Bløg #10 — V kuloároch TEDx Aalborg
Anton Kukucka 🐦
2511

Tony, aky naklad! Meeting design lesson bomby supy. 👌 Vďaka za inšpiráciu a potešenie z toho, ako ste prelomili bariéry. Vo veľkom! ♥️ Píš a píš čo len môžeš.

Like what you read? Give martin broz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.