Oluşturulmuş yapay sinir ağına sunulan eğitim verileri örnekler olarak sunulabilir. Örneğin kalem görüncü bunun bir kalem olduğunu bilmesi gerekirken, gösterilen kalemlerden bir kısmını tanımaması sinir ağının yeterince eğitilmediği görülür. Örnekler ağa tekrar sunulur ve hata oranlarına göre güncelleme yapması gerekir.

“Yapay sinir ağına sunulan örnek sayısı ne zaman artar” buna cevap arayalım. Mesela elle yazılmış rakamları tanıması için bir sinir ağı geliştiriyoruz. Ağa sunduğumuz örnek sayısı yeterli olmayınca ağda görsel örüntü tanıma zorluğu ortaya çıkar. Mesela “9” rakamı için yapay sinir ağına “9'un üstünde bir halka ve sağ altta dikey bir vuruş var” diyemeyiz. Algoritmik olarak bunu tanımlamamız kolay olmayacaktır…

fatih ilgen

Araştırmayı seven meraklı bir köfteci gibiyim. www.fatihilgen.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store