Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
2.7K98

“hayat, bir tanrı sanrısından mucize beklemek için çok ama çok kısa…” akıl ve bilimin ortak noktasına ulaşınca insan gerçekten bir tanrının olmaması gerektiğine karar veriyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.