Dijital Dünyanın Gözdesi ‘Fintech’

Fatma Nur Özdemir
Dec 5, 2018 · 4 min read

Geçen hafta itibarıyla tamamlamış olduğum on iki oturumdan oluşan Fintech 101 eğitimleri ile finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri, fırsatları, tehditleri ve fintech ekosistemini hem bu alandaki uzman kişilerden hem de bu alanda başarılı olmuş fintech girişimcilerden dinleme olanağı buldum. Program genel olarak fintech alanında girişim fikri olan/olabilecek kişiler için karşılaşabilecekleri tüm süreçleri içermekle birlikte diğer yandan bu alanda faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlara da sektörde olup biteni farklı bakış açılarıyla irdeleme fırsatı sundu.

Nereden çıktı bu Fintekler?

Fintech101 oturumlarının ilki Prof. Dr. Selim Yazıcı’nın, fintech kavramının ortaya çıkışının kısa tarihini ve fintech uygulama alanlarını ele aldığı sunumuyla başladı. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayarak diğer ülkelere sıçrayan ekonomik krizin birçok alana olduğu gibi finansal teknolojilere de etkisi olmuştu. 2008 Küresel krizi bankaların yeni ürünlere ve inovasyona daha tedbirli yaklaşmalarına ve izlenen kuralların çok daha sıkı tutulmasına sebep olmuştur.

Bankalar bu süreçte teknolojik gelişmelerden ve bu gelişmeleri deneyimleyip faydalı olanı hızlıca ürünlerine entegre etme mantalitesinden uzaklaşmışlar ve güven tahsis etme yoluna girmişlerdir. Fintekleri ortaya çıkaran ‘pain point’ ise; kriz ve sonrasında bankalarda görülen bu güven tahsis etme ve müşterileri koruma amaçlı sıkı regülasyon uygulamalarının bankaların operasyonel etkinliğini baltalaması olmuştur.

Bankaların Finteklerle İlişkisi

Bankalara kıyasla fintekler teknolojiye hızlı adapte olabilen, uygulayabilen, dinamik küçük yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellikleriyle de hızlı değişen müşteri taleplerine daha hızlı ve özelleştirilmiş ürünlerle cevap verebiliyorlar. Konuşmacıların çoğu fintech’in yatırımcılar için çekici bir alana dönüşmüş olduğunu aktardı. Yıllar itibariyle finansal teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların son yıllarda artmış olması da bunu destekler nitelikte. Ayrıca 2017 yılında ülkemizde girişimlere yapılan tüm yatırımların %18’i finansal teknolojiler alanındaki girişimle yapılmıştır. Bu oran 2016’da %47 gibi müthiş bir değerden buraya gelmiş olsa da fintech hala cazibeli alanlardan biri olarak yoluna devam ediyor.

Bu gelişmeleri gören bankaların da finteklere yatırım yaptığını ya da işbirliğine gittiğini görüyoruz. Fintech startupları bu noktada bankaları dijitalleştiren yapılar olarak da konumlandırılabilir. Evet fintekler geleneksel bankacılık anlayışındakine benzer bir hizmet yapısı sunmuyor; fakat iyi müşteri deneyimi sunmaları tercih sebebi olmalarını sağlıyor.

***

Megatrendler

Dijital iş trendlerine baktığımızda konuşulan konuların çoğu fintech alanında da konuşulmakta. Bunlardan bazılarını aşağıda derlemeye çalıştım.

Yapay Zeka (Artificial Intelligence — AI) :

Büyük veriyi kullanacak önemli alanlardan biri olan yapay zeka teknolojileri ile müşteri deneyimlerinin dinamik bir şekilde iyileştirilmesi sağlanacak.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things — IoT) :

Nesnelerin interneti dediğimiz; cizahların birbirine bağlı olması durumunun çok geniş senaryolarda finansal teknolojilerde hayatımıza gireceğini ön görmek zor değil. Amazon.go bu açıdan iyi bir örnek. Mağazaya girerken telefondaki uygulama üzerinden kendinizi tanıtıyor ve sonrasında alışverişinize başlıyorsunuz. Mağazadaki raflardan aldığınız ürünler hesabınıza yazılıyor, vazgeçip bıraktığınız ürünler hesaptan düşülüyor. Alışverişinizi tamamlayıp mağazadan çıkarken kasaya uğramaya gerek kalmadan telefonunuzdaki uygulamada tanımlı kartınızdan ödeme işlemi gerçekleşiyor.

Blok Zinciri (Blockchain) :

Bir veri kayıt sistemi olan blockchain, içerisine yazılan kayıtların silinemez değiştirilemez ve manipüle edilemez olmasıyla normal veritabanı sistemlerinden ayrışıyor. Akıllı sözleşmeler burada merkezi otoritenin olmaması durumunu yönetmede ne kadar yeterli olacak ve neşekilde kullanılacak. Henüz bu teknoloji ile ilgili bir bilgi ve tecrübe birikimi oluşturma evresinde olduğumuzu düşünürsek, hayatımıza girmiş olan blockchain uygulamalarının buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu bilmemiz gerekir.

Oyunlaştırma (Gamification) :

Oyunlaştırma teknolojileri finansal alanda uygulamaların kullanımını kolaylaştırması ve kolay anlaşılmasını sağlayabilmesinin yanı sıra finansal okuryazalığın artırılması gibi toplumsal bir konuda da yarar sağlayabilmektedir.

Biyometrik Veriler (Biometrics) :

Parmak izi tanıma teknolojileri ile aslında biyometri hayatımıza çoktan girdi. Fakat biyometrik verilerin daha fazla karşımıza çıkacağını ve şifre yerine bu verilerin kullanımının artacağı öngörülen konulardan biri.

Özellikle Avrupa’da 2019 yılında yürürlüğe girecek olan PSD2(Payments Service Directive 2) ile gelen yeni regülasyonlarla birlikte ödemelerde işlemlerin kolay ve hızlı gerçekleşmesi için biyometrik verilerin kullanılmasının fayda sağlayacağı yönünde çalışmalar mevcut. Mastercard daha önce biyometrik kredi kartı çözümünü duyurmuştu.

InsurTech :

Oturumlar esnasında InsurTech konusu yani sigortacılık teknolojileri girişimciler için büyük bir fırsat alanı olarak ele alındı. InsurTech alanında yatırımlar yapılıyor fakat hala yapılacak çok fazla şeyin olması bu alandaki fırsatların da girişimciler açısından çokluğunu gösteriyor. Uygulamaları çok geniş alanlarda olabileceği gibi örnek olarak araç kaskosu alma sürecinde kullanılabileceğine yer verildi. Bir kasko almak istediğinizde aracınızla ve sizinle ilgili çok genel bazı bilgileriniz kullanılarak kaskonuz hesaplanıyor. Fakat InsurTech ve IoT uygulamaları ile daha akıllı bir kasko sistemi oluşturulabilir. Kullandığınız araç üzerinden elde edilecek verileriniz (ortalama hızınız, dönüşlerde sinyal verip vermemeniz, vs) ile daha akıllı ve doğru bir kasko fiyatlaması yapabilmek mümkün olacaktır.

***

Eğitim oldukça geniş kapsamlı olduğu için tamamına dair çıkarımlarıma burada malesef yer veremiyorum. Yukarıda değinebildiğim konuların yanısıra girişim yolculuğunun başından yatırımcıya hazırlık noktasına kadar detaylı bilgi içeren etkili sunumlar da oldu. Ayrıca ülkemizdeki fintek girişimlerinden bizzat o sürece baştan sona tanıklık eden çok değerli girişimcilerin ağzından hikayelerini dinleme olanağı bulduk. Eğitimin en güzel yanı da zaten bu ekosistemin bizzat içinde bulunan kişilerden bu konuları dinleyebilmek ve gerçek tecrübelere dayalı fintech ruhunu soluyabilme imkanının olmasıydı. Ayrıca Bankalararası Kart Merkezi(BKM) ve Fintech İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimlerle bir fintech ekosistemi oluşturulmakta ve katılımcılar için iş ağı da yaratılmakta.

Eğitim sonu sürprizi ise Bankalararası Kart Merkezi, Microsoft ve VeriPark işbirliğiyle yakın zamanda hayata geçirilmiş olan blockchain tabanlı sertifika saklama sistemi oldu. Katılımcılar belgem.io sistemi üzerinden sertifika taleplerini oluşturarak dijital, güvenilir ve paylaşılabilir sertifikaların sahibi oldular. Blockchain daha fazla hayatımıza girecek gibi görünüyor.

Bu yazıda akılda kalan konu başlıklarına değinmeye çalıştım. Umarım okuması keyifli bir yazı olmuştur.

Sevgiler,

Fintech101 Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi : https://fintechistanbul.org/fintech-101-egitimi/

Kaynaklar :

Fintech101 Eğitimi Esnasında Paylaşılan Dökümanlar

fintechistanbul.org

Fatma Nur Özdemir

Written by

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade