Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var?
Fatih Güner
39317

Tek solukta okudum, gerçekten tebrik ederim. Bu kadar güzel şekilde olmasa da ben de kısmen bu tarz değişiklikleri uygulamaya başladım. Şartlar olgunlaşınca da artık Ege bizi bekler :)

Like what you read? Give Fattoyama a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.