ວຽກບ້ານ

ສະຫລຸບບົດຮຽນ Microsoft Word

Microsoft Word ເປັນໂປຣແກຣມສັ່ງພິມ ໃຊ້ຂຽນເອກະສານ,ລາຍງານ,ໃບຄຳຮ້ອງ,ຂ່າວ ແລະ ອື່ນໆ . ນອກຈາກໃຊ້ພິມແລ້ວ Word ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:ຕົບແຕ່ງຕົວຫນັງສື,ສາມາດໃສ່ຮູບພາບ ຫລື ວິດີໂອ,ຕົບແຕ່ງຮູບແບບຂອງພາບ ແລະ ຕົວຫນັງສື,ລວມທັງສາມາດນຳໃຊ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆລະຫວ່າງພິມເປັນຕົ້ນ

ສຳລັບກ່ອນທີ່ເຮົາຈະພິມເອກະສານນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີການຈັດຫນ້າເຈ້ຍໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ Page Layout ໃນນີ້ກໍຈະມິຫລາຍໆຢ່າງໃຫ້ເລືອກ ເຊັ່ນ: Margins,Orientation,Size,Columnເປັນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍອັນ.

ຕໍ່ໄປກໍຄືເລືອກຂະຫນາດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕົວຫນັງສື ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Home ໃນນີ້ກໍຈະມີຫລາຍອັນທີ່ກ່ຽວກັບຕົວຫນັງສືກໍສາມາດເລືອກໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນເຮົາຍັງສາມາດໃສ່ຮູບພາບ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງເຂົ້າໄປໃນເອກະສານໄດ້ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Insert ແລ້ວກໍຈະມີໃຫ້ເລືອກຄື Table , Picture, Clip Art ກໍສາມາດເລືອກໄດ້.

ແລະນີ້ກໍຄືສ່ວນຫນຶ່ງໃນ Word ຍັງອີກຫລາກຫລາຍທີ່ Word ສາມາດເຮັດໄດ້.

Thank you for watching

Show your support

Clapping shows how much you appreciated FC'Liam Sout Jai’s story.